Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom www.accounter.sk, je v súlade s ust. §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť Accounter, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 93334/B.

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s rešpektom, zatiaľ čo spracovávame všetky informácie zhromaždené v súvislosti s našou činnosťou.
Naše zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každého návštevníka, ktorý navštívi naše webové stránky www.accounter.sk.

Aké osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej stránky?

Zhromažďujeme informácie od vás, keď nás kontaktujete pomocou niektorého z dostupných prostriedkov (formuláre, e-mail, telefón).

Ak použijete formulár na našich stránkach, môžete byť vyzvaní, aby ste zadali: meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, svoju žiadosť v textovej podobe atď.

Cookies používame aj na sledovanie toho, ktoré stránky sú navštevované a na správanie našich používateľov. Môžete však navštíviť našu stránku anonymne.

S ohľadom na každú z vašich návštev na našich stránkach môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:

Technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie počítača k internetu, prihlasovacích údajov, typu a verzie prehliadača, nastavenia časových zón, typov a verzií prehliadača, operačného systému a platformy;

Informácie o vašej návšteve, vrátane úplného kliknutia na adresu URL (Uniform Resource Locator), cez a z našich stránok (vrátane dátumu a času); produkty, ktoré ste si pozreli alebo hľadali; časy odozvy stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev na určitých stránkach, informácie o interakcii stránky (napríklad rolovanie, kliknutia a myši) a metódy používané na prezeranie stránky.

Spracovanie osobných údajov

Accounter, s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť Accounter, s.r.o. prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť Accounter, s.r.o. je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.