• Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
 • Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Zasielanie výkazov

 • Ekonomické poradenstvo
 • Ekonomická analýza nákladov a výnosov
 • Školenie zamestnancov v oblasti administratívnych procesov

 • Založenie s.r.o.
 • Štatistiky a výkazníctvo
 • Outsourcing administratívnych procesov

O NÁS

Ing. Ildikó Uhrinová -zakladateľka a konateľka spoločnosti

Po vykonávaní dlhoročnej praxe v oblasti účtovníctva a finančného riadenia výrobnej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou a následne v spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb v oblasti vedenia účtovníctva a spracovania miezd som založila spoločnosť Accounter, s.r.o.

Mojim cieľom je poskytovať klientom komplexné služby v oblasti účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky na vysokej úrovni, v súlade s platnou legislatívou. V náročných prípadoch spolupracujem s odborníkmi v oblasti auditu, daňového poradenstva a pracovného a obchodného práva.

Komunikáciu podľa požiadavky klienta zabezpečím aj v maďarskom, talianskom a anglickom jazyku.

Accounter, s.r.o.
Čerešňová 86
900 25  Chorvátsky Grob
Slovensko

IČO: 47 479 841
DIČ: 2023887470
IČ DPH: SK2023887470

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 93334/B

Ak máte záujem, môžete nám napisať cez formulár alebo nás kontaktujte telefonicky, prípadne e- mailom.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Zabezpečíme Vám komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou

 • Priebežné zaúčtovanie prvotných dokladov
 • Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • Evidencia majetku
 • Evidencia záväzkov a pohľadávok
 • Vypracovanie konsolidačných balíkov
 • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, spracovanie kontrolného a súhrnného výkazu
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky v zložení súvaha, výkaz ziskov a strát,  poznámky
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľností
 • Reporting podľa Vašich požiadaviek

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Zabezpečíme Vám komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade s platnou legislatívou.

 • Priebežné zaúčtovanie prvotných dokladov
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy pohľadávok, knihy záväzkov, knihy dlhodobého majetku, pokladničnej knihy, knihy účtu v banke
 • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, spracovanie kontrolného a súhrnného výkazu
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky v zložení výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľností
 • Reporting podľa Vašich požiadaviek

MZDY

Zabezpečíme komplexné spracovanie miezd Vašich zamestnancov

 • Výpočet mesačných miezd na základe dochádzky
 • Rekalpitulácia miezd, možnosť rozúčtovania na strediská a na zákazky
 • Generovanie prevodných príkazov miezd, daní a odvodov
 • Zasielanie výkazov a hlásení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Zasielanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Zasielanie štatistických výkazov
 • Možnosť prepojenia s dochádzkovým systémom
 • Výkazy a prehľady podľa Vašich požiadaviek

PERSONALISTIKA

zaevidujeme a spracujeme osobné a pracovné údaje zamestnancov Vašej spoločnosti

 • Evidencia a spracovanie osobných, pracovných a mzdových údajov zamestnancov v profesionálnom personálnom informačnom systéme
 • Splnenie oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní pri vzniku a zániku pracovného pomeru
 • Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
 • Príprava podkladov pre vyhodnotenie efektivity práce zamestnancov
 • Evidencie a štatistiky prispôsobené Vašim interným požiadavkám

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Poradíme Vám v oblasti ekonomických procesov

 • Ekonomická analýza nákladov a výnosov
 • Podrobná analýza jednotlivých účtov hlavnej knihy
 • Porovnanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku s plánovaným hospodásrkym výsledkom
 • Analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane a jeho optimalizácia
 • Analýza nevymožiteľných alebo premlčaných pohľadávok
 • Vypracovanie interných smerníc spoločnosti
 • Školenie personálu v oblasti vedenia pokladne, fakturácie, vystavovania cestovných príkazov, archivácie účtovnej a mzdovej dokumentácie a iných administratívnych prác
 • Rekonštrukcia účtovníctva

ZALOŽENIE s.r.o.

 • Vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Ohlásenie živnosti a prevzatie živnostenského oprávnenia
 • Príprava a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra príslušného registrového súdu a prevzatie výpisu z obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti na príslušnom daňovom úrade

ŠTATISTIKY A VÝKAZNÍCTVO

 • Zasielanie všetkých štatistických výkazov v súlade so zákonom
 • Vypracovanie rôznych výkazov a štatistík podľa Vašich interných požiadaviek

OUTSOURCING ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV

 • Vystavovanie odberateľských faktúr
 • Sledovanie dodržiavania splatnosti odberateľských faktúr
 • Vystavovanie upomienok a penalizačných faktúr
 • Vystavovanie cestovných príkazov
 • Výpočet náhrad za tuzemské a zahraničné služobné cesty
 • Výpočet náhrad za použitie motorového vozidla
 • Vedenie knihy jázd
 • Vypracovanie interných smerníc podľa platnej legislatívy
 • Zastupovanie počas materskej dovolenky alebo dlhšej dočasnej práceneschopnosti