Účtovníctvo a dane

 
 • bankovkyPODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO – zabezpečíme Vám komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou.
  • Priebežné zaúčtovanie prvotných dokladov
  • Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
  • Evidencia majetku
  • Evidencia záväzkov a pohľadávok
  • Vypracovanie konsolidačných balíkov
  • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, spracovanie kontrolného a súhrnného výkazu
  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky v zložení súvaha, výkaz ziskov a strát,  poznámky
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu
  • Daň z motorových vozidiel
  • Daň z nehnuteľností
  • Reporting podľa Vašich požiadaviek
 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – zabezpečíme Vám komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade s platnou legislatívou.
  • Priebežné zaúčtovanie prvotných dokladov
  • Vedenie peňažného denníka
  • Vedenie knihy pohľadávok, knihy záväzkov, knihy dlhodobého majetku, pokladničnej knihy, knihy účtu v banke
  • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, spracovanie kontrolného a súhrnného výkazu
  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky v zložení výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu
  • Daň z motorových vozidiel
  • Daň z nehnuteľností
  • Reporting podľa Vašich požiadaviek